Alfred Schnittke (1934-1998) 

Three Sacred Hymns

2. Gospodi