מערכה שניה - תהלוכת הנצחון ורדי - אאידה
POPOLO קהל
Gloria all'Egitto e ad Iside תהילה למצרים ולאיזיס
Che il sacro suol protegge; שהֵגֵנָה על אדמה קדושה,
Al Re che il Delta regge למלך ששולט בדלתא
Inni festosi alziam! בהמנון חגיגי נישא קולנו
Vieni, o guerriero vindice, בואו הלוחמים, הו,
Vieni a gioir con noi; בואו לחגוג איתנו,
Sul passo degli eroi לרגלי הגבורים
I lauri e i fior versiam! פרחים ועלי דפנה נפזר
DONNE נשים
S'intrecci il loto al lauro ענפי לוטוס ודפנה נשזור
Sul crin dei vincitori; על ראשי המנצחים
Nembo gentil di fiori פרחי בושם נפרוש כרעלה
Stenda sull'armi un vel. יהיו לנשקנו פרגוד
Danziam, fanciulle egizie, נרקוד, בנות מצרים
Le mistiche carole, לצלילי מזמורנו המיסטי
Come d'intorno al sole כמו שסביב השמש
Danzano gli astri in ciel! רוקדים גרמי השמים
SAC. כוהנים
Della vittoria gli arbitri נישא מבטינו אל על
Supremi il guardo ergete; לשופטי נצחוננו נודה
Grazie agli Dei rendete שבח  נאמר לאלים
Nel fortunato dì. ביום המאושר הזה.
Popolo כולם
Gloria, gloria all'Egitto תהילה, תהילה, למצרים
Gloria, gloria, Al Re תהילה למלך
Gloria, Gloria... תהילה, תהילה...
Text - Antonio Ghislanzoni תרגום: ענת פרלמוטר-שבו