Sanctus

קדוש

   
Sanctus, Sanctus, Sanctus קדוש, קדוש, קדוש
Dominus Deus Sabaoth. אדוני אלוהי צבאות.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. מלאים שמיים וארץ את כבודו.
Hosanna in excelsis. הושע-נא במרומים.
   
Benedictus qui venit in nomine Domini. ברוך-הבא בשם אדוני.
Hosanna in excelsis. הושע-נא במרומים.